Zauvari · Кралство Заувари

First Bulgarian edition · Emas · 2018

Един баща тръгва на път с тримата си сина. На път в Авантюрата. На път за Кралство Заувари. На езика на автора заувари означава дребните неща от детските години, които той ревниво е събирал и пазел и които са съставлявали кралството, чийто суверен е бил. Заувари е метафора на детството и на всичко онова, което го прави щастливо. Или с други думи един баща тръгва на път с тримата си сина към своя Роден край и към своето детство.

По време на това весело пътуване трите деца ще задават много въпроси и ще научат най-разнообразни полезни неща за природата, за растенията, историята, културата. Ще срещнат интересни хора, каквито няма в градовете, ще станат свидетели на майсторлъка на майстори със стари занаяти, ще помогнат дори да се изроди теленце в един селски обор. Чрез житейските си преживявания децата, заедно със своя баща, ще открият какво значи да бъдеш благороден и добър, какво значи обич и разбирателство, защо и как трябва да изчезнат омразата, неправдата и сълзите в света, в който живеем. И ще дадат пример как могат да общуват деца и родители.

Една добра книга, написана на разкошен, богат и достъпен за децата език. Книга, която развеселява, поучава, натъжава, обогатява и не оставя никого равнодушен.

Father is traveling with his three sons. On the way for an Adventure. On the way to the Kingdom of Zauvari. In the author’s language, Zauvari translates to the small things from his childhood, which he zealously collected and guarded and which made up the kingdom of which he was sovereign. Zauvari is a metaphor for childhood and all that makes him happy. In other words, a father sets off with his three sons to his homeland and to his childhood.

During this fun trip, children will ask a lot of questions and will learn a variety of useful things about nature, plants, history, culture. They will meet interesting people, which you won’t meet in the cities, they will witness the craftsmanship of masters of old crafts, they will even help give birth to a calf in a village barn. Through those experiences, children, together with their father, will discover what it means to be noble and good, what customs and understanding mean, why and how hatred, injustice and tears in the world we live in should disappear. And they will give an example of how children and parents can communicate.

A good book, written in a lavish, rich and accessible language for children. A book that cheers, teaches, saddens, enriches and leaves no one indifferent.

Illustrated by Boris Kuzmanovic.